بستن حسابها و ایجاد دوره در حسابداری مالی تدبیر

تهیه صورت های مالی در تدبیر