ویژگی های فروش و حسابداری فروش تدبیر

 • امکان ثبت مشخصات مشتریان و بازاریابها
 • امکان ثبت قراردادها شامل اطلاعات مالی، زمان بندی تحویل کالاها و …
 • امکان ایجاد و تفکیک طبقه بندی جغرافیایی برای مشتریان
 • ثبت سفارشات مشتریان
 • امکان صدور پیش فاکتور همراه با امکان رزرو کالا
 • معرفی افزاینده ها ( عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و …) و کاهنده ها ( تخفیفات و …) بصورت پارامتریک
 • تعریف لیست های متعدد قیمت برای محصولات و خدمات
 • تنظیم خودکار اسنادحسابداری( فروش، برگشت از فروش، افزاینده و کاهنده ها و …)
 • مشاهده همزمان اسناد تنظیم شده توسط سیستم فروش در حسابداری مالی
 • امکان چاپ فاکتور فروش و برگشت از فروش با فرمت های متنوع
 • کنترل، بررسی و هماهنگی فاکتورها و اسناد مالی توسط نرم افزار
 • امکان صدور فاکتور فروش بر مبنای حواله ی انبار ( در روش تولیدی)
 • امکان صدور خودکار حواله انبار همزمان با صدور فاکتور( در روش بازرگانی)
 • امکان صدور خودکار رسید برگشتی همزمان با صدور فاکتور برگشتی ( در روش بازرگانی)
 • مرتب نمودن سفارشات، پیش فاکتورها و فاکتورها بر حسب تاریخ
 • ثبت وجوه دریافتی ذیل فاکتور به صورت نقدی یا غیر نقدی
 • قفل نمودن فاکتورها و سفارشات برای جلوگیری از تغییرات
 • کنترل موجودی در هنگام صدور فاکتور فروش
 • کنترل اعتبار ریالی و اسنادی مشتریان در هنگام صدور فاکتور
 • طبقه بندی فاکتورهای فروش و نگهداری سریال مستقل برای هر طبقه
 • امکان ارسال گزارشت به اکسل
 • تنظیم دلخواه فونت سیستم
 • نگهداری سوابق عملیات انجام شده توسط کاربران
 • تعیین رمز ورود، سطوح دسترسی و مجوزهای کاری کاربران
 • تهیه پشتیبان از اطلاعات
 • امکان ابطال فاکتور بعد از ثبت
 • امکان ادغام روزانه اسناد صادر شده

         گزارشات

 • گزارشات فروش به ریز مشتری
 • نمودار روزانه و ماهیانه فروش
 • لیست قیمت های فروش
 • عملکرد بازاریابها
 • صورت موجودی قابل فروش
 • آمار توزیع محصول و گزارش صورت وضعیت فروش
 • گزارش فاکتورهای ابطالی
 • گزارش سود ناخالص فروش
 • گزارش سه ماهه و روزانه جهت دارایی
 • گزارش پیگیری سفارشات و قراردادهای مشتریان
 • گزارش ساز پویا جهت تنظیم قالب های چاپ فاکتور