ویژگی های نرم افزار

 • طبقه بندی حساب ها تا شش سطح گروه ، کل، معین و سه سطح تفصیلی
 • فهرست مستقل حسابهای تفصیلی از معین ( جلوگیری از ایجاد تفصیلی های مکرر)
 • مشاهده و ویرایش اسناد و گزارشات سنوات مختلف بصورت همزمان روی صفحه نمایش
 • امضای الکترونیکی سند در سه سطح و به صورت سلسله مراتبی
 • ثبت اسناد در سه وضعیت موقت، تایید شده و نهایی
 • مشاهده اسناد شعب به همراه شماره عطف مبدا و مرجع سند
 • امکان کپی تمام یا بخشی از یک سند در سند های دیگر
 • تعریف مجموعه حسابها و امکان تهیه گزارشات بر اساس آنها
 • صدور خودکار سند وصول ( پاس شدن) اسناد سر رسید دار
 • ذخیره و بازیابی اسناد بصورت انفرادی یا گروهی
 • قابلیت پیگیری حساب ها از تراز به معین، معین به دفاتر، دفاتر به سند و یا پیگیری سابقه حساب حتی در سنوات گذشته
 • تولید خودکار سند اختتامیه، افتتاحیه و بستن حسابها
 • صدور سند انتقال اسناد سر رسید دار

گزارشات

 • ترازهای کل و معین در قالب های دو ,چهار و هشت ستونه
 • گزارش دفاتر کل ,معین و تفضیلی
 • عملکرد حسابهای تفضیلی به ریز کل یا معین
 • صورت حساب سود و زیان
 • ترازنامه
 • تراز آزمایشی حسابهای تفضیلی اول ,دوم و سوم بصورت مستقل یا ترکیبی
 • دفاتر روزنامه به ریز اسناد و اسناد کل
 • گزارش اسناد سررسید دار بر اساس تاریخ سررسید
 • گزارش اسناد کل جهت ثبت در دفاتر قانونی
 • گزارش ساز پویا برای طراحی قالب چاپ سند
 • نمودار مقایسه گردش حساب ها(در دو سطح کل و معین)
 • نمودار مقایسه گردش یک حساب در چند(کل و معین)

امکانات

 • امکان ارسال گزارشات به اکسل
 • تنظیم دلخواه فونت سیستم
 • نگهداری سوابق عملیات انجام شده توسط کاربران
 • تعیین رمز ورود ,سطوح دسترسی و مجوزهای کاری
 • تعیین پشتیبان از اطلاعات

آپشن ها

 • ارزی
 • حسابداری شعب
 • پیوست اسناد
 • تغییر گروهی کد حساب