امکانات نرم افزار خرید و حسابداری خرید تدبیر

 • ثبت مشخصات پیمانکاران خرید کالا
 • ثبت اطلاعات صلح نامه شامل املاک تهاتر شده و اطلاعات کالاها( خدمات) به همراه جدول زمانی و قیمت های توافقی
 • صدور فرم سفارش کالا( خدمات) به پیمانکار
 • ثبت صورت حسابهای ارسالی پیمانکاران
 • صدور تاییدیه صورت حسابهای ارائه شده پیمانکاران
 • صدور سند حسابداری بر مبنای تاییدیه صورت حساب پیمانکاران
 • ايجاد ارتباط بين فرمهاي انبار و سفارشات کالا
 • ايجاد ارتباط با نرم افزار فروش املاك به منظور دسترسي به قراردادهاي فروش تهاتري
 • امکان ثبت مدارک و تصاویر پیوست سفارشات
 • امکان ثبت مدارک و تصاویر پیوست قراردادها
 • تهیه گزارش مانده تعهدات قراردادها
 • تهیه گزارش تعهدات معوق قراردادها
 • تهیه گزارش مانده سفارشات
 • تهیه گزارش فاکتورهای معوق سفارشات
 • تهیه گزارش موجودی کالاهای تعهد شده قراردادها