برخی از مشتریان ما

سایر مشتریان

 • دفتر امور روستایی استاندارای خراسان رضوی
 • چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
 • سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی
 • سازمان همیاری شهرداری خراسان جنوبی
 • سازمان همیاری شهرداری خراسان شمالی
 • بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
 • بنیاد مسکن خراسان شمالی
 • دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
 • سازمان عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی
 • سازمان عمران و مسکن سازان شرق
 • سازمان نظام مهندسی سرخس
 • مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه امام رضا(ع)
 • سازمان مدیریت صنعتی شعبه شرق
 • مرکز آموزش خانه صنعت و معدن
 • مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان
 • تحقیقات و آموزش شهرداری های خراسان رضوی
 • واحد آموزش سازمان اقتصادی و دارایی خراسان رضوی